СТАТУТ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «ГАРМОНІЯ»

СТАТУТ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «ГАРМОНІЯ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учнівське врядування Левківської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Конвенції про права дитини, Законів України „Про освіту”, «Про загальну середню освіту», „Про громадські організації””, Статуту школи.

2. Учнівське врядування – добровільне об’єднання учнів школи, метою якого є моделювання дорослого життя, створення організаційних структур, наявних у демократичному суспільстві.

3. Учнівське врядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги й незалежності, співпрацює з педагогами й батьками.

4. Учнівське врядування прагне задовольнити соціальні, духовні інтереси учнів, сприяє становленню особистостей та готує до свідомої активної участі в житті держави.

4. Формою учнівського врядування є учнівська республіка «Гармонія». Символами республіки є: прапор, емблема, девіз і гімн.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ

1 .Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народів України.

2. Захист інтересів учнів.

3. Забезпечення виконання учнями Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.

4. Сприяння навчальній науково-дослідницькій (через МАН), творчій,

спортивній діяльності.

5. Проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят, дискотек.

6. Сприяння становленню іміджу школи як закладу, становлення громадської культури особистості.

7. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

8. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО

ВРЯДУВАННЯ

1. Вищим органом учнівського врядування школи є учнівські збори, які скликають раз на рік.

2. Керівні функції виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори).

3. главою учнівської республіки є президент учнівської республіки.

• кандидат в президенти висувається учнівським колективом класу.

• Президентом може бути учень школи, який досяг 14 років, є активним учасником громадського життя школи.

• Президент обирається учнями 5-11 класів на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

• Чергові вибори відбуваються на другому тижні жовтня другого року повноважень.

• Новообраний президент учнівської республіки «Гармонія»вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій загальношкільній лінійці. Президенту вручається посвідчення президента учнівської республіки «Гармонія».

• Повноваження президента учнівської республіки:

– Виносить на розгляд учнівської ради питання, що турбують учнів;

– Бере участь у роботі ради школи, ради профілактики правопорушень, засіданнях педагогічної ради;

– Ініціює зміни, що покращують навчання та дозвілля учнів;

– Координує діяльність міністерств;

– Має право «вето» щодо рішень учнівської ради;

– Представляє учнівську республіку перед педагогічним колективом, громадськими об’єднаннями, громадськістю.

Повноваження президента учнівської республіки припиняється у разі:

– Відставки;

– Переобрання;

– Закінчення школи.

4. Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада.

• Учнівська рада є добровільним виборчим органом, що об’єднує своїх членів на основі єдності їх культурних, соціальних, творчих, освітніх, організаційних інтересів з метою реалізації потреб та запитів учнів;

• Учнівська рада діє на засадах добровільності членства, демократії, законності, гласності.

• Учнівська рада організовується з учнів різних класів, які досягай 10 років . Засідання проходять не рідше одного разу на місяць.

• Члени учнівської ради обираються (за умови їх особистого бажання працювати) у своїх класах шляхом голосування.

• Від класу до складу учнівської ради входять 2 учнів.

• Учнівська рада обирається терміном на 1 навчальний рік. Вибори нового складу проводяться на початку нового навчального року.

• Учнівська рада розглядає питання у межах своєї компетенції та узгоджує всі важливі рішення з адміністрацією школи.

• Учнівська рада разом з президентом затверджує міністерства:

– Міністерство освіти

– Міністерство охорони здоров’я і спорту;

– Міністерство екології;

– Міністерство внутрішніх справ; Міністерство фінансово – господарських справ;

– Міністерство культури і відпочинку;

– Міністерство книголюбів.

До складу міністерств входять учні різних класів, склад погоджується учнівською радою і президентом.

• Учнівська рада школи:

– Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

– Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

– Контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

– Ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;

– Вносить пропозиції до адміністрації школи, до педагогічної ради з питань організації позаурочної роботи;

– Організовує та контролює чергування по школі;

– Організовує заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

– Співпрацює з старостатом. 5.Старостат:

• Є безпосереднім зв’язком між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівської ради, міністерств).

• Звітує про результати роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи

Статут дитячого об’єднання «Місто Сонця»

Статут дитячого об’єднання «Місто Сонця»

Загальні положення

Мета:

Забезпечення активної соціальної позиції та опанування організаторських умінь.

Всебічний розвиток, самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

Об’єднання «Місто Сонця» створене на добровільних засадах як об’єднання учнів початкових класів в складі загальношкільної учнівської республіки «Гармонія»

1. Заповіді «Міста Сонця»:

 Будь людиною, бо ТИ серед людей;

 Будь людиною, бо ти продовжуєш рід людський;

 Будь людиною, бо ти представник людської цивілізації планети Земля;

 Будь людиною, бо ти кровинка батька й неньки, кровинка роду людського;

 Будь людиною, бо нею тебе хоче бачити ненька Україна;

 Будь людиною, бо ти не володар природи, а її друг.

2. Закони діяльності об’єднання:

 Єдність слова та діла;

 Честь і совість;

 Дружба та товариськість;

 Турбота та милосердя;

 Повага до національних традицій;

 Розвиток власних здібностей та талантів.

3. Робота об’єднання спрямована на:

 Формувати почуття відповідальності, свідомого ставлення кожного для вирішення важливих справ шкільного життя;

 Забезпечити захист прав та інтересів учнів на підставі виконання правил і статуту школи;

 Об’єднання дітей з метою проведення різних заходів для реалізації своїх інтересів та можливостей;

 Виховання у дітей любові до Батьківщини;

 Виховання у дітей віри в себе, в свої сили;

 Прагнення жити в мирі і дружбі з учнями школи;

 Дбайливе ставлення до природи:

 Виховання поваги до історії і традицій України, відомих осіб рідної землі;

 Прищеплення любові до праці;

 Виховання громадянської активності;

 Забезпечити виконання учнями своїх обов’язків.

4.Члени об’єднання:

4.1 Членами об’єднання можуть бути учні 1 – 4 класів. які добровільно виявили бажання вступити до складу об’єднання.

4.2 Член об’єднання може вибути зі складу об’єднання за власним бажанням.

4.3 За вчинки, які суперечать статуту об’єднання, член об’єднання може бути виключений зі складу.

5. Члени об’єднання мають право:

5.2 Бути рівними у своїй гідності та правах.

5.2. Обирати та бути обраним до органів учнівського самоврядування.

5.3 Ініціювати будь-які форми діяльності об’єднання.

5.4 Відвідувати засідання органів учнівського самоврядування, вносити

пропозиції.

5.5 Захищати свою позицію під час розгляду будь -яких питань діяльності

об’єднання.

5.6 На недоторканість особистості кожного учня і ніщо не має загрожувати

здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

5.7 На вільний розвиток особистості кожного учня.

5.8 Обирати гуртки, секції, об’єднання за інтересами на свій вибір.

5.9 Знати свої права й обов’язки.

5.10 Набувати навичок організації інших учнів і самоорганізації.

6. Члени об’єднання зобов’язані:

6.1 Старанно виконувати свої обов’язки.

6.2 Постійно брати участь у роботі об’єднання.

6.3 Вести здоровий спосіб життя.

6.4 Постійно працювати над самовдосконаленням, бути взірцем

Дисциплінованості.

6.5 Бути чесним, правдивим, сумлінно вчитися.

6.6 Дотримуватись норм і правил поведінки в школі, статуту школи

та законів «Міста Сонця»

7.Структура врядування «Міста Сонця»

7.1. Вищим органом є загальношкільні учнівські збори, які збираються

двічі на рік. Вони вирішують важливі справи шкільного життя.

7.2 Виконавчим органом Міста є рада голів. Рада складається з голів органів

самоврядування 1-4 класів, які обираються в класних колективах на

засадах вільного і рівноправного висування кандидатів із числа учнів,

які мають неабиякі організаторські здібності, можуть гуртувати

товаришів на справу.

7.3 Рада голів діє в тісній співпраці з вчителями-консультантами, батьками та

адміністрацією школи. Обраний на раді голів представник «Міста

Сонця» входить в раду школи учнівської республіки «Гармонія».

7.4 Рада спрямовує діяльність центрів учнівського самоврядування у

класах. Рада координує роботу класних колективів, доводить до них

конкретні завдання діяльності.

7.5 В структурі учнівської республіки «Гармонія» передбачено, що одним

із завдань міністерства внутрішніх справ є співпраця старшокласників з

початковою школою, надання їм допомоги в організації

господарсько-трудової діяльності, змістовного дозвілля,

культурно-масової роботи, залучають до участі в загальношкільних

заходах, надають посильну допомогу класоводам.

8.Класовод в системі учнівського самоврядування

8.1 Класовод є організатором, допомагає учням щодо становлення та

розвитку самостійності органів класного самоврядування.

8.2 Організовує систему чергування в класі.

8.3 Організовує систему навчання активу класу.

8.4 Залучає всіх учнів колективу до обговорення спільної справи.

Ураховує інтереси класного колективу.

8.5 Навчає організаторської майстерності, роз’яснює кожному

важливість спільної справи.

8.6 Дотримує черговості щодо розподілу доручень.

8.7 Виявляє інтереси та здібності учнів (для визначення сфери їхньої

діяльності).

8.8 Спільно з учнями окреслює цілі, завдання та шляхи їх розв’язання , аналізує досягнуте.

Архів

Вибори президента

18 жовтня 2018 року в школи відбулися вибори президента учнівської республіки «Гармонія».

За підрахунками результатів голосування перемогу здобув учень 11 класу.

21 жовтня 2018 року відбулася інавгурація президента учнівської республіки «Гармонія»

Учнівське самоврядування

Рада школи

Старостат

Загальношкільні учнівські збори. Представлення програм кандидатів у президенти учнівської республіки  “Гармонія”

22 жовтня 2019 рік Вибори президента

Інавгурація президента учнівської республіки “Гармонія”

12 грудня 2019 рік. Засідання учнівської ради школи

17 січня 2020 рік. Планування  роботи органів учнівського самоврядування на ІІ-семестр 2019-2020 н.р.